1. Algemeen
    Dit Privacyreglement beschrijft hoe Sumana Shiatsu-Massage & Energetisch werk, eenmanszaak
    handelend onder de naam Sumana (hierna de ‘Therapeut’) de privacy van de gebruiker van de website                        (hierna de ‘Gebruiker’, meervoud de    ‘Gebruikers’) regelt en eerbiedigt en welke informatie over de gebruiker van      de website wordt verzameld. Daarbij beschrijft huidig document tevens hoe de Therapeut gegevens verzamelt,          opslaat en gebruikt in de functie als alternatief/complementair  zorgverlener. Dit is indien de gebruiker van de            website gebruik maakt van de diensten van de
    Therapeut, wanneer dit het geval is, wordt naar de gebruiker van de website gerefereerd als de
    ‘Cliënt, meervoud de ‘Cliënten’.

 

2. Toestemmingsverzoek en voorhouden privacyreglement,
     Bij gebruik van de website van de Therapeut, wordt deze privacy statement bij iedere Gebruiker onder de                    aandacht gebracht en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Bovendien wordt aangegeven dat verder gebruik                maken van de website betekend dat wordt ingestemd met het gebruik van cookies en huidig privacy statement.
    De Therapeut verzoekt de Gebruiker dit Privacyreglement voor gebruik van deze website eerst in zijn
    geheel te lezen en indien deze niet akkoord gaat met dit Privacyreglement, de website niet te gebruiken en                  onmiddellijk te verlaten.

 
3. Aard te bewaren informatie,
    Nu en in de toekomst verzamelt de Therapeut informatie over de Gebruikers van deze website.                                      De Therapeut gebruikt de website voor de hieronder aangegeven doeleinden.
3.1 Indien de website van de Therapeut gebruik maakt van een webwinkel of andere wijze waarop producten                kunnen worden afgenomen. Voor bestellingen via de website worden om daaraan te voldoen persoonsgegevens      bewaard als naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang),
    geslacht, e-mailadres en telefoonnummer.
3.2 Indien de website van de Therapeut een wijze heeft om informatie op te vragen (nieuwsbrief, of andere                    informatie) of informatie deelt met de Gebruiker.
    Voor het opvragen van informatie via de website worden om daaraan te voldoen ook persoonsgegevens                    bewaard als naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen– gerechtvaardigd belang),             geslacht, e-mailadres en telefoonnummer.
3.3 Indien de website van de Therapeut een wijze heeft voor de Gebruiker om zich in te schrijven of aan te melden        voor alternatieve zorg of indien de website hiermee adverteert of oproept tot het afnemen hiervan. (Gebruiker            wordt Cliënt).Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten www.gatgeschillen.nl
    De Therapeut verzamelt meer gegevens van een Cliënt dan van een standaard gebruiker. Voor elke

    Cliënt is de therapeut wettelijk verplicht een uitgebreid cliëntendossier bij te houden. Zie hiervoor artikel 3.4.
3.4 De Therapeut houdt een dossier bij van elke Cliënt.
    In dit dossier staan de volgende soort gegevens van de Client: naam, adres, leeftijd (leeftijd om
    handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres, telefoonnummer,                      medische gegevens, aantekeningen over de (geestelijke) gezondheidstoestand van de Cliënt, en gegevens over        de door de Therapeut uitgevoerde onderzoeken en behandelingen betreffende de Cliënt en de frequentie                    waarmee de Cliënt zorg afneemt van de therapeut. In het kort documenteert de Therapeut elke keer dat de Cliënt      zorg afneemt wie welke zorg wanneer afneemt. De behandelovereenkomst wordt tevens opgenomen in het                cliëntendossier. Het is mogelijk dat deTherapeut, met nadrukkelijke toestemming van de Cliënt, medische                  gegevens opvraagt bij een collega zorgverlener of bij een huisarts bijvoorbeeld. Dergelijke gegevens worden              tevens opgenomen in het dossier.
3.5 E-mail berichten Als e-mailberichten worden verzonden, kan zulke mail en/of bijbehorende informatie                        uit de e-mail worden opgeslagen in het kader van het doel waartoe deze e-mailberichten dienen.

 

4. Doel bewaren informatie
4.1 Administratie De informatie wordt voor verschillende doelen gebruikt. Bewaarde informatie                                          (bewaartermijn is 7jaar) zoals gemeld in artikel 3.1 en 3.3 wordt gebruikt om bestellingen en                                          leveringen daarvan of indien van toepassing alternatieve zorg conform contract af te werken en in rekening te          brengen voor de boekhouding en de afhandeling van eventuele geschillen. Ook informatie afkomstig uit

    artikel 3.3 of 3.5 kan voor dit doel worden bewaard.
4.2 Verbetering diensten Verzamelde informatie genoemd in artikel 3.2, 3.3 en 3.5 en eventueel van 3.1 wordt                gebruikt om de website te verbeteren en gebruikersgemak van onze website te optimaliseren.
4.3 Marketing Ook kan verzamelde informatie zoals genoemd in punt 3 (met uitzondering van punt 3.4) worden            gebruikt om gebruikers te wijzen op voor hen interessante informatie. Verzamelde gegevens
    (nogmaals met uitzondering van gegevens afkomstig van punt 3.4) worden gebruikt om nieuwe producten en            diensten te ontwikkelen. Het gaat hierbij om informatie die tijdens het bezoek aan onze website of via andere            wegen door de gebruiker aan de Therapeut wordt verstrekt. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor                    marketingdoeleinden en als geanonimiseerde statistische informatie voor klanten en zakelijke partners.

    Privacygevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld creditcardinformatie worden vertrouwelijk behandeld en niet aan        derden beschikbaar gesteld. Om de kwaliteit van producten en diensten te kunnen optimaliseren, registreert de        Therapeut, het gebruik van ondersteunende diensten bij producten, evenals gebreken of klachten ten aanzien            van de producten. Het kan daarbij gaan om serienummers en informatie over de aankoop zoals bijvoorbeeld de        aanschafdatum. Een gebruiker kan worden gevraagd informatie over zichzelf te verstrekken, ten behoeve van            levering of terugzenden van producten. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor commerciële doelen als      een gebruiker klant is (AVG-grondslag: uitvoering overeenkomst en/of gerechtvaardigd belang) of als daar vooraf
    ondubbelzinnig toestemming voor is verleend conform de AVG. Stichting Geschilleninstantie                                        Alternatieve Therapeuten gatgeschillen.nl
4.4 Het cliëntendossier De Therapeut is wettelijk verplicht van elke Cliënt een dossier bij te houden in een daarvoor      bestemd cliëntendossier. De gegevens in dit dossier blijven 20 jaar bewaard. De gegevens in het dossier
    worden gebruikt om effectief zorg te kunnen verlenen. Daarbij kan de informatie gebruikt worden voor                        verscheidene andere doelen:
(i)     Financiële Administratie – Voor het opstellen van een factuur bijvoorbeeld.
(ii)    Geanonimiseerd bespreken tijdens een intervisie – De Therapeut kan met een collega-therapeut
         intervisie hebben en dan de Cliënt bespreken. Dit is geanonimiseerd; er is geen naar een persoon herleidbare             informatie die wordt besproken.

(iii)   Informeren andere zorgverleners – Wanneer bijvoorbeeld de Therapeut afwezig is en een andere
         therapeut waarneemt, bij doorverwijzing naar een andere therapeut (vind niet plaats zonder-                                           -toestemming Cliënt).
(iiii) Indien het cliëntendossier voor een ander doeleinde gedeeld wordt, wordt dit gedaan met toestemming                      van de Cliënt.
4.5 Informatie op de zorgnota. 

    De Cliënt ontvang een zorgnota indien er alternatieve zorg is geleverd door de Therapeut. In de praktijk komt              er erop neer dat deze na betaling per pin of contant direct wordt meegegeven of anders later met een                          wachtwoord per e-mail gestuurd wordt naar het door de Cliënt opgegeven Email-adres. Op deze nota staat de            volgende informatie van de Cliënt: Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, Kosten van het consult,                        omschrijving van de gegeven zorg soort, datum van de behandeling. Deze informatie is voor de                                    administratie van de Cliënt en kan, indien de behandelingen van de therapeut in aanmerking komen voor                    vergoeding van een zorgverzekeringsmaatschappij, worden ingediend bij de vergoedende                                              zorgverzekeringsmaatschappij.


5. Veranderingen aan de Privacyreglement,

    In de toekomst kunnen de manier waarop informatie wordt gebruikt of ingezet en doelen waartoe dit gebeurt            veranderen. De Therapeut zal in dat geval de veranderingen in een herziene Privacyreglement vermelden en deze      op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord zijn met een herziening van de Privacyreglement kunnen            hun bezwaar sturen naar onderstaand correspondentieadres of e-mailadres zoals vermeld bij artikel 9. De                  Therapeut zal bezwaren respecteren en in acht nemen. Indien geen bezwaren worden ingediend, wordt de                  bezoeker geacht akkoord te gaan met de veranderingen indien gebruik wordt gemaakt van de website.

6. Wijzigingen gegevens of vragen over privacy,
    Indien de Gebruiker of de Cliënt de door de Therapeut bewaarde informatie wil wijzigen of laten schrappen of            indien de Gebruiker of de Cliënt vindt dat de informatie wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is      verstrekt, dan dient de Gebruiker of de Cliënt dit te melden aan deTherapeut dit dan via post of e-mail zoals                vermeld bij artikel 9. De Therapeut zorgt dan voor aanpassing of schrapping van de gegevens, met uitzondering        van de informatie die wettelijk vereist is of rechtstreeks met een gesloten overeenkomst samenhangt indien het     bewaren van de informatie daarvoor noodzakelijk is.

 
7. Veiligheid,
    De Therapeut gebruikt standaardtechnologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en toegang van        onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan e.e.a. niet met volledige zekerheid worden gegarandeerd.      De Therapeut is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van in artikel 3 genoemde informatie of toegang tot        de website. De Therapeut adviseert wachtwoorden regelmatig te veranderen en alleen te werken met een                  betrouwbare en veilige browser.Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten gatgeschillen.nl

8. Adres gebruiker website,
    Gebruikers en Cliënten zijn verplicht de Therapeut van adreswijzigingen en wijzigingen van andere
    contactgegevens op de hoogte te stellen. Zolang de Therapeut geen verhuisbericht of bericht
    wijziging andere contactgegevens ontvangt, worden de laatste bij de Therapeut bekende gegevens
    aangenomen als de juiste gegevens. Hieruit voortvloeiende miscommunicatie of verkeerde bezorging is voor            rekening en risico van de Gebruiker of Cliënt. Zolang een nieuw adres niet is doorgegeven blijft deze                            aansprakelijk voor de Gebruiker of Cliënt bestelde producten die op het oude adres worden afgeleverd.

9. Contact- en identiteitsgegevens
    De Therapeut is bereikbaar via de volgende gegevens:

    

    Volledige naam: Sumana, eenmandszaak
    Tevens handelend onder de handelsnaam: Sumana
    Correspondentie: 5807 Heiligestoel 5807 6601tt Wijchen
    Bezoekadres: Heiligestoel 5807 6601tt Wijchen
    Telefoon: (+31) 0640843355
    E-mail: info&sumana.nl
    Kvk-nummer: 80574289

10. Aanvullende informatie
10.1 Klachten betreffende de wijze van omgang met de informatie van de Gebruiker of Cliënt kunnen, indien                  gewenst, tevens worden gemeld via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens                                                        (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
10.2 Indien de Gebruiker of de Cliënt een foto of andere afbeelding deelt als onderdeel van de
    informatie genoemd in artikel 3, dan wordt deze foto of afbeelding tevens opgeslagen als informatie
    zoals vermeld in artikel 4.
10.3 Indien er door de Cliënt of Gebruiker tevens gebruik wordt gemaakt van een programma of
    software voor het delen van informatie zonder inmenging van de Therapeut, is het mogelijk dat dit
    programma of deze software de informatie zelfstandig en zonder inmenging van de Therapeut deelt,
    verspreidt etc. De Therapeut kan niet instaan voor de wijze waarop het programma of software in een situatie            beschreven in huidig artikel 10.3 omgaat met informatie.
10.4 Indien de Therapeut gebruik maakt van de diensten van een derde partij die fungeert als verwerker van                  informatie zoals beschreven in artikel 3, heeft de Therapeut een verwerkersovereenkomst met deze                            partij afgesloten.


11. Cookies
    De website van de Therapeut maakt eventueel gebruik van cookies. Hieronder staat                                                          aangevinkt Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten gatgeschillen.nl
    welke cookies gebruikt worden en met welke doeleinde deze gebruikt worden.                                                                  De cookies die momenteel gebruikt worden zijn: Geen cookies. Deze website gebruikt geen cookies.